Sakrament Pokuty

Pierwszy sakrament pokuty przyjmowany jest zaraz przed przyjęciem pierwszej Komunii Świętej. Jest to sakrament pojednania z Bogiem, który ma swoją podstawę bibilijną w Ewangelii Św. Jana – w następujących słowach: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” (J 20, 23). Poprzez przyjście do spowiedzi otrzymujemy odpuszczenie grzechów. Spowiadany zwany jest penitentem, a spowiadający ksiądz – spowiednikiem. Tzw. warunki spowiedzi Świętej potrzebne są do otrzymania odpuszczenia grzechów.
Są to:

  1. Rachunek sumienia (przypomnienie sobie wszystkich przewinień).
  2. Żal za grzechy (niezbędny do otrzymania rozgrzeszenia).
  3. Mocne postanowienie poprawy (ogólne starania prowadzące do polepszenia swojej sytuacji oraz poprawa w określonej dziedzinie swojego zachowania, tylko jeśli ktoś chce się podjąć szczegółowej pracy nad sobą).
  4. Spowiedź szczera (wyznanie wszystkich grzechów, bez zatajeń).
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu (naprawienie wyrządzonych krzywd innym ludziom, wypełnienie pokuty danej przez Księdza).
Autor artykułu: Jagoda Widziak